Smiley face


Deedemmers behoort tot de nieuwe generatie Dutch Designers, waarbij kwaliteit, passie en vakmanschap voorop staan. Interieur design studio deedemmers brengt magisch design tot leven.

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden deedemmers

 

deedemmers, gevestigd en kantoorhoudende te (6227HE)

Maastricht, Hagengaard 33

 

Artikel 1, Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer; DeeDemmers;
 2. Opdrachtgever; wederpartij van opdrachtnemer die handelt als consument dan wel in de

uitoefening van een beroep of bedrijf;

 1. Opdracht; de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen levering van

zaken dan wel de te verrichten werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer

geleverde materialen;

 1. Meer en minderwerk; door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of

verminderingen van het overeengekomen werk c.q. de te leveren zaken, die leiden tot

vermeerdering of vermindering van de overeengekomen prijs;

 

Artikel 2, Werkingssfeer

– 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

– 2. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door

opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

– 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullenals dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

– 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie naar de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

 

Artikel 3, offertes

– 1. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt

vastgelegd in een offerte welke door de opdrachtgever ondertekend voor akkoord wordt

teruggezonden aan de opdrachtnemer.

– 2. Een offerte omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden c.q van de te leveren zaken met: a. de prijs van het werk en b. de betalingswijze.

– 3. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

– 4. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig

gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes

gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen

worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

– 5. De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

– 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– 7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

– 8. Bedrag genoemd in een offerte zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

– 9. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomenaanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de leverancier schriftelijk aangeeft akkoord te gaan met de afwijkingen(en).

 

 

Artikel 4, totstandkoming overeenkomst

– 1. Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt eerst tot stand op de dag waarop de voor akkoord ondertekende offerte in het bezit van de opdrachtnemer is gekomen, behoudens het bepaalde in artikel 3 lid 9.

– 2. Na de totstandkoming van een overeenkomst kan een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn opdracht wenst te annuleren of te wijzigen niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de offerte, of de afwijkende aanvaarding daarvan, tot stand komt.

– 3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door

toeleveranciers of medewerkers of namens opdrachtgever gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden de opdrachtnemer alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5, verplichtingen opdrachtgever

– 1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem terbeschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid vande door hem verstrekte gegevens.

– 2. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder wordt onder andere begrepen het in bezit hebben van de vereiste wettelijke vergunningen, tenzij anders overeengekomen.

– 3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

– 4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de

opgedragen werkzaamheden;

onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde

constructies en werkwijzen; kenbare gebreken, of gebreke die redelijkerwijs bij opdrachtgever

kenbaar moesten zijn, van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 6, monsters en modellen

– 1. Indien aan de opdrachtgever een monster of model is getoond of is verstrekt dan wordt dit vermoed slechts ter aanduiding te zijn getoond c.q. verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

– 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn,zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 7, afleveringscondities en levertermijnen

– 1. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de voor akkoord ondertekende offerte in het bezit van opdrachtnemer is gekomen inclusief eventuele aanbetalingen, mits alle gegevens die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in zijn bezit zijn.

– 2. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de offerte.

– 3. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld door opdrachtgever. Ingeval, in afwijking van het bovenstaande, in de offerte uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 17 van deze algemene

voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

– 4. Tenzij uit de offerte het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken af fabriek. De

zaken reizen verder voor rekening en risico van opdrachtgever.

– 5. Bij een verzoek van opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de

gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, worden de hieraan verbonden extra kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

– 6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft opdrachtnemer het recht om iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

– 7. De opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen een termijn van 14 dagen af te nemen. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer gerechtigd op grond van het bepaalde in artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter opdrachtnemer van zijn verplichting tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

 

Artikel 8, onderzoek en klachten van geleverde zaken

– 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk

voor de gegevens die hij aan opdrachtnemer verstrekt heeft. Opdrachtgever moet waar het de in opdrachtnemers offerte door opdrachtgevers verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door opdrachtnemer geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de opdrachtgever rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door opdrachtnemer geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen,hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

– 2. Klachten van de opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijkwaarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen, zegge: acht dagen, na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden)

worden geleverd, aan opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekend schrijven met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Opdrachtgever dient deze zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

– 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een

zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen,zegge: acht dagen, na het aan het licht treden van deze gebreken aan opdrachtnemer ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2 van dit artikel.

– 4. Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer, betrekking hebbend op gebreken in de door opdrachtgever geleverde zaken, vervalt indien:

 1. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de

daar aangegeven wijze aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht;

 1. de opdrachtgever, opdrachtnemer geen en/of onvoldoende medewerking verleent

ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

 1. de opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld,

gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld

onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door opdrachtnemer

voorzien;

 1. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten

zijn geuit door de opdrachtgever wordt voortgezet;

 1. de in artikel 16 lid 6 genoemde garantietermijn is verstreken.

– 5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door opdrachtnemer geleverde zaken zal een door opdrachtnemer aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

 

Artikel 9, uitvoering van de werkzaamheden en het betrekken van derde(n)

– 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste

inzicht, deskundigheid en vermogen.

– 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk, naar eigen inzicht, door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

– 3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door

derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is

aangegaan.

– 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat

opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

– 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan

opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

– 6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 10, Wijziging van de werkzaamheden

– 1. Partijen kunnen meer en minderwerk overeenkomen, waarbij de opdrachtnemer ervoor

zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de

opdrachtgever.

– 2. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed,indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

– 3. Indien door toedoen van de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de

opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

– 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat opzicht of in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 11, Onvoorziene complicaties

– 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de opdrachtnemer hiervan zo

spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

– 2. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient de opdrachtnemer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

– 3. Eventuele extra kosten, die de opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade,zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

– 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer en minderwerk opdragen.

 

Artikel 12, onderzoek en klachten m.b.t. de verrichte werkzaamheden

– 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen,zegge: acht dagen, na factuurdatum, doch uiterlijk binnen 3 maanden, zegge: drie maanden, na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren

– 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten

zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is

geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

-3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 13, Prijzen

– 1. De in de offerte, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals

valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,

verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

– 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de

overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van aanvang met de werkzaamheden

dan wel levering van de zaken, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreed,

deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

– 3. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief voor de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, vastgesteld aan de hand van een uurtarief. Anders dan waar het levering van zaken betreft waarbij het tarief is gebaseerd op een totaalprijs.

– 4. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de

opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

– 5. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever gerechtigd om binnen 8 dagen, zegge: acht dagen, na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop het tarief aanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 14, betalingsvoorwaarden

– 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

– 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij van

rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Niettemin zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in lid 1 van dit artikel) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 8 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

– 3. Over een niet tijdige betaling, kan de opdrachtnemer minimaal 1% rente (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is) per vier weken in rekening brengen vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van volledige betaling van het verschuldigde.

– 4. Ingeval van een niet tijdige betaling heeft de opdrachtnemer voorts het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al rechten uit het geldende recht voortvloeiend.

– 5. De opdrachtnemer is na verloop van de in de derde volzin van lid 2 genoemde termijn

bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem

verschuldigde bedrag.

– 6 . Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtnemer bevoegd alle kosten ter invordering van het opeisbare bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

– 7. De opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De

opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan

– 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de

opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk

opeisbaar.

 

Artikel 15, Eigendomsvoorbehoud

– 1. Alle door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven

eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de gesloten

overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

– 2. Door de opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge het eerste lid onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het

eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

– 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht magworden teneinde de eigendomsrechten van de opdrachtnemer veilig te stellen.

– 4. Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht om de

opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

– 5. De opdrachtgever is gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden jegens brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis op verzoek van de opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen ter hoogte van de zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen.

– 6. Indien de opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de opdrachtnemer en door de opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 16, intellectuele eigendom en auteursrechten

– 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de

opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de

Auteurswet.

– 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de

opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na

verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

– 3. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder

voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

– 4. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17, aansprakelijkheid en garantie

– 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een

inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet

behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de

uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

– 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot

maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

– 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

– 4. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade

wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de

opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de

opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

– 5. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

– 6. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht

indien deze binnen 3 maanden, zegge: drie maanden, na afronding van de opdracht door

opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

– 7. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door opdrachtnemer geleverde

zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens

opdrachtnemer (garantie-) aanspraken doen gelden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in dat geval beperkt tot gebreken die en gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

– 8. Ingeval van reclame is opdrachtnemer, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door opdrachtnemer is vastgesteld en voor hem tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 12 van dit artikel bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:

 1. (kosteloos) herstel van gebreken;
 2. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
 3. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de opdrachtgever

gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

 1. een in overleg met de opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in andere vorm

dan hiervoor bedoeld.

– 9. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de opdrachtnemer.

– 10. Behoudens eventuele verplichtingen van opdrachtnemer uit hoofde van het bovenstaande is opdrachtnemer nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld aan de kant van de opdrachtnemer (door degenen die opdrachtgever hiervoor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

– 11. De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame

bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan

terugzending verbonden ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan.

– 12. De opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen opdrachtnemer mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

– 13. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is

ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 18, overmacht

– 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkaar indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid welke niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

– 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,

voorzien of onvoorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verbintenis had behoren na te komen.

– 3. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode een termijn van twee

maanden overschrijdt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– 4. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie zijn

verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde

toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19, geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 20, opschorting en ontbinding van de opdracht

– 1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien;

de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt;na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de

verplichtingen niet zal nakomen;de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeen gekomen condities zal nakomen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

– 2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en

indirect ontstaan.

– 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

– 4. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of

schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot

schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

– 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten

laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de

opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

– 6. Indien de opdrachtgever een gegunde opdracht van werk geheel of gedeeltelijk annuleert zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de opdracht gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 21, geschillen en toepasselijk recht

– 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie buitengerechtelijk en in onderling overleg op te lossen.

– 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld zelfstandig op te lossen dan zal dat geschil worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter binnen de rechtbank.

– 3. Op elke opdracht tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing; ook indien de opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.